Detva a obce Podpoľania boli oddávna významným nositeľom kultúrnych hodnôt, zásluhou jedinečnosti ľudovej kultúry, tradícií a príťažlivej kultúrnej krajiny. V povedomí širokej verejnosti je tento kraj zapísaný ako istý fenomén a symbol. V regióne Podpoľanie sa zachovali historicky hodnotné formy osídlenia, najmä v jadrových častiach obcí a na lazoch. Miestne časti a lazy dokladajú jedinečnosť rozptýleného lazníckeho spôsobu osídlenia typického pre oblasť Podpoľania. Súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu sú aj kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V kategórii nehnuteľných pamiatok z celkového počtu 34 prevažujú objekty ľudovej architektúry. K pamiatkovo chráneným objektom drobnej architektúry patria najmä drevené vyrezávané kríže prícestné a náhrobné, ktoré sú dielami miestnych majstrov. Pamiatkami hnuteľného charakteru sú najmä sakrálne umelecké predmety a obrazy. V regióne je aj mnoho nadaných a tvorivých jednotlivcov, ktorí nie sú nikde evidovaní, ale vynikajú v rôznych prejavoch (ľudové remeslá, spev, tanec, hra na ľudových hudobných nástrojoch, výtvarné umenie, fotografia a pod.). Región vyniká kultúrnymi aktivitami, z ktorých mnohé majú nadregionálny význam. K najprestížnejším podujatiam patria Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.